แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันตัดผ้าสำหรับเตรียมนำไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย
นายกเป็ด พร้อมคณะ ร่วมมอบบันไดใหม่ให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เด็กจุดประทัดเล่น เป็นเหตุให้ไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยบ้านร้าง ม.3
นายกเป็ดมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนมอบ "มุ้งนาโนกันยุง" ให้กับผู้ยากไร้
ทต.บางปลาม้า ขอรถดับเพลิงสนับสนุนในเหตุเพลิงไหม้หญ้า
คุณครูและผู้ดูแลเด็กจากศพด.ในสังกัดทต.ต้นคราม สำรวจเด็กที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
เกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณใกล้หอพักนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นคราม

🐥 รู้จักนายก

ประวัตินายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม